BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ THAM KHẢO

I. Đơn giá Bê tông thương phẩm :

 • Bê tông thương phẩm mác 100# Giá 710.000đồng/m3(Độ sụt 12+-2)
 • Bê tông thương phẩm mác 150# Giá 730.000 đồng/m3 (Độ sụt 12+-2)
 • Bê tông thương phẩm mác 200# Giá 750.000 đồng/m3 (Độ sụt 12+-2)
 • Bê tông thương phẩm mác 250# Giá 780.000 đồng/m3 (Độ sụt 12+-2)
 • Bê tông thương phẩm mác 300# Giá 820.000 đồng/m3 (Độ sụt 12+-2)
 • Bê tông thương phẩm mác 300# Giá 870.000 đồng/m3 (Độ sụt 19+-1)
 • Bê tông thương phẩm mác 350# Giá 860.000 đồng/m3 (Độ sụt 14+-2)
 • Bê tông thương phẩm mác 350# Giá 910.000 đồng/m3 (Độ sụt 19+-1)
 • Bê tông thương phẩm mác 400# Giá 920.000 đồng/m3 (Độ sụt 14+-2)
 • Bê tông thương phẩm mác 450# Giá 970.000 đồng/m3 (Độ sụt 14+-2)
 • Bê tông thương phẩm mác 500# Giá 1.020.000 đồng/m3 (Độ sụt 14+-2)

Bê tông có phụ gia chống thấm B6-B8:

 • Bê tông thương phẩm mác 300# Giá 870.000 đồng/m3 (Độ sụt 12+-2)
 • Bê tông thương phẩm mác 350# Giá 920.000 đồng/m3 (Độ sụt 14+-2)
 • Bê tông thương phẩm mác 400# Giá 970.000 đồng/m3 (Độ sụt 14+-2)
 • Bê tông thương phẩm mác 450# Giá 1.020.000 đồng/m3 (Độ sụt 14+-2)

II. Đơn giá Bơm bê tông:bang gia be tong


 

TOP